Grundläggande struktur och det inre systemet - DID
Datum: Sunday 04 September @ 13:08
Ämne: Information och Fakta


Att förstå multipel personlighet / DID

Tack till en av forumets mest aktiva medlem som bidragit till den värdefulla sammanfattningenGRUNDLÄGGANDE STRUKTUR och DET INRE SYSTEMET - DID

"Det genomsnittsliga antalet alter hos en person med DID är 8-13. Det finns dock fall där antalet alter uppgår till 100 eller fler. Personligheterna refereras oftast till alter, delar eller liknande.

Tillsammans refereras de ofta till "ett system". De upplevs av patienten som skilda och separata individer med egna sätt att uppfatta världen och förhållningssätt till densamma.

Man ska komma ihåg att de har skapats ur effekterna av trauma av barn som utstått övergrepp och de kommer därför att ha olika minnen, uppfattningar av övergreppen eller inget minne alls. De har skapats för att utföra olika funktioner i livet vilket gör att de kan ha olika ålder, kön, etnisk bakgrund, namn och karaktärsdrag, som är beroende av sin särskilda funktion inom systemet. Varje alter kan ha sin egen klädstil, handskrift, talmönster, manér, gångsätt, gillar och ogillar, även olika recept på glasögon, och respons på läkemedel. Ett alter kan till och med ha en sjukdom, till exempel diabetes eller astma som de andra i systemet inte har.

Ofta skapas alter som uttrycker impulser och förbjudna känslor som barnet inte får ha, till exempel ilska, trots, promiskuitet eller våld.

Namn på alter kan ofta ha en symbolisk innebörd för varje enskilt alters uttryck eller uppgift inom systemet.

Den juridiska personen är den som bär födelsenamnet av kroppen. Denna kallas också "det ursprungliga jaget" (Original personality eller Birth personality). Denna identiteten är den, där den första klyvningen av jaget skedde. Denna kan eller behöver inte vara densamma som "Värdpersonligheten" (the Host).

GEMENSAMMA ALTER I ETT SYSTEM
 • Barn och Tonåringar (Child and adolescent) Dessa är de vanligaste alter och de som upptäcks först. Barn och tonåringar skapas för att utstå övergrepp som "Födelsejaget" ("Birth personality") inte kunde uthärda. Barnalter säger ofta att de inte kan leka eller har några vänner. Detta beror på att de upplevde kroppen endast under övergrepp. Även om det ursprungliga barnet hade vänner och lekte, så skapades barnalter för att endast utstå övergrepp.
 • Beskyddare och Räddare (Protective and Resuer) Dessa alter skapades för att rädda "Födelsejaget", den förstfödda, "The Birth person", från outhärdliga övergrepp. De kan ha ingripigt genom att slåss, försvarat sig, luringar eller sprungit bort. "Beskyddare" kan vara i vilken ålder som helst. Är ofta modigare än "Födelsejaget". Svagare alter känner ofta skam i förhållande till "Beskyddare".
 • Förföljare/angripare (Persecutor) Dessa alter formas efter förövarna. "Värden" kan höra dess negativa budskap och hotelse och agera på dem. Under behandlingen kan patienten bli livrädd för att hotelser kommer om att döda "Värden" för att denne berättar om det inre systemet eller om övergrepp. Det är viktigt att förstå att dessa alter skapades för att hålla det ursprungliga barnet vid liv. Även om denna mekanism gjorde så att barnet överlevde i det förflutna, tjänar det bara som negativ påverkan i vuxenlivet. "Persecutor" måste bli medvetna om att deras beteenden var viktiga för överlevnad i det förflutna men är ej längre till hjälp.
 • Förövare (Perpetrator) Dessa alter är också formade efter förövarna och liknar "Persecutor" Perspektivet är ett annat dock. Till skillnad från "Persecutor" vänder inte "Perpetrator" sitt våld inåt utan riktar det utåt mot andra. "Värden" kan agera på dessa inre budskap också.
 • Hämnare (Avenger) Håller i ilskan från övergreppen och kan försöka hämnas eller söka vedergällning från "Förövaren". De uttrycker ilska från hela systemet och kan vara mycket fientliga och negativa. Ett mål med behandlingen av "Avenger" är att hitta sätt att uttrycka den ilskan på ett konstruktivt och socialt accepterat sätt.
 • Själv-förstöraren (Self-destroyer) Är ett fragmenterat alter med särskilt syfte som man nästan enbart hittar hos personer som varit del i en kult och har som uppgift att förstöra kroppen om personen skulle avslöja hemligheter om kulten.
 • Inre Självhjälpare (Inner Self Helper) Om man har en ISH i sitt system är de till stor hjälp i terapin. Alla med DID har inte en ISH. Kan även kallas observatör, rådgivare. En rationell del av systemet med antingen kontrollerade eller obefintliga känslor. ISH har förmågan att se hela det inre systemet och rapportera vad de andra gör och hur de reagerar. De kan hjälpa terapeuten med lämpliga insatser till alla alter.
 • Motsatt kön (Opposite Sex or sexual preference) Dessa alter skapades för att uttrycka känslor eller beteenden som är oacceptabla för "Värden". Dessa kan också skapas för att spela en viss roll efterfrågad av förövaren under övergrepp. Dessa alter kan innebära svårigheter för "Värden" på hur de förhåller sig till sociala regler i samhället.
 • Annan ras/etnicitet (Different Race/Etnicity) Alter av olika ras och etnicitet skapas oftast för dess stereotypa roll eller föreställda värderingar av "Värden". Dessa alter kan ofta tala andra språk än "Värden".
 • Äldre personligheter (Older alter personalities) Skapas för att tjäna som vårdare eller föräldraroll, vilka fungerar som "Beskyddare". Men ibland kan de identifiera sig med "Förövarna" och få en mer fientlig funktion.
 • Ickemänskliga alter (Nonhuman alter) Även om dessa alter kan förefalla otroliga är de ganska vanliga bland patienter med DID. Ofta är de djur eller demoniska / mytologiska alter. Ibland kan dock dessa djur vara Barnalter som leker att de är ett djur.

Alla ovanstående alter kan förekomma enskilt och i kombinationer tillsammans.

Även om denna manifestation av alter/personligheter kan förefalla otrolig och "fantasifull", är det viktigt att komma ihåg de skapades under barndomen, av barn och att patienten verkligen uppfattar dessa som separata och verkliga enheter, med sina enskilda erfarenheter, tankar och sätt att interagera med världen. Varje alter måste erkännas och respekteras för den dem är, för att kunna behandla hela patienten.

"Värden" är den personlighet/alter som har den verkställande makten i kroppen den största delen av tiden. Denna "Värd" kan ha tagit över grundläggande funktioner i det dagliga livet som överväldigar den juridiska personligheten som då inte deltar alls. "Värden" kan också uppfattas av det inre systemet som den enda som kan hålla systemet under kontroll och intakt.

Den "Presenterande personligheten" är oftast den som söker behandling. Detta kan eller behöver inte vara "Värden". Det kan även vara enskilt olika alter som söker behandling för sina egna specifika problem.

Det vanligaste alter som dyker upp under behandling är ett "Barnalter" som ofta är skräckslagen och minns övergrepp.

Den nästvanligaste alter som brukar dyka upp är "Förövaren" (The Perpetrator) som vanligtvis formats efter förövarna.

Personligheter/alter kan bli ganska narcissistiska, utveckla en sådan investering i sin avskildhet (vara helt separata enheter) så att de kan försöka döda ett annat alter. Eftersom de ser sig som separata och distinkta enheter, misslyckas de med att förstå att de alla delar samma kropp. Därmed kan de inte förstå att dödar de ett annat alter dödar de hela det inre systemet.

FUNKTIONER INOM SYSTEMET

Minnesluckor och tappad tid kan förklaras med att andra alter har kontroll av kroppen. Om det inte finns något co-consciousness (sammedvetenhet) har värd-personligheten ingen aning om när andra alter tar över. När Värdjaget (the Host) kommer tillbaka upplever patienten en tidslucka som inte kan förklaras. Detta orsakar förvirring och desorientering.

Sammedvetenhet (Co-consciousness) finns i varierande grad mellan alter. Vissa kan vara helt omedvetna om andra alters existens. Vissa kan vara medvetna om att det finns andra, men inte ha någon interaktion med dem.

Endast en personlighet interagerar med den yttre miljön vid en given tidpunkt. En personlighet kallas "att vara ute", "vara aktiv" när den har den verkställande makten i kroppen vid en given tidpunkt. De andra kan eller behöver inte uppfatta eller kunna påverka vad som händer.

Övergången från ett alter till ett annat kallas "växling" (switching). Det kan ta bara sekunder eller också vara en mer långdragen övergång fast det är ovanligare. Växlingar kan också ske på grund av inre konflikter mellan alter, vilket händer ganska ofta.

De har olika idéer om hur livet bör levas, relationer, hur mycket man ska lita på någon, ta medicin eller inte m.m.

Miljömässiga "triggers" finns och kan också provocera fram en "växling". Dofter, ljud, smaker, saker man ser och mycket mer.

Under tider av hög stress eller provokation av något slag, kan bytena / växlingarna vara så snabba att den enskilde blir utarmad och förvirrad.

Den amnesiska barriär är en avgörande faktor för öppet kontra dold beteende. Om alter delar nutida minnen kan man se uppenbara skillnader på hur de beskriver sina liv. Men om de har separata versioner av sina samtida liv, kommer betraktaren se ett dissociativt beteende.

Tecken på DID är inte alltid så tydliga som man kan tro, och ibland endast synliga för dem som känner personen väl."

TEXTEN ÄR CITERAD OCH ÄR EN DEL I DOKUMENTET: "Understanding Multiple Personality" Källa: http://www.nurseslearning.com/courses/nrp/NRP-1618-30/Section1/index.htmDen här artikeln kommer från we DID it ~ mötesplats för DID/PTSD/DDNOS
http://www.wedidit.se

Adressen till denna artikel är:
http://www.wedidit.se/modules.php?name=News&file=article&sid=31